Home gazette government gazette/2020

government gazette/2020

Government gazette
Government gazette

Government gazette/gov gazette

நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை
1. உதவிப் பணிப்பாளர் (சமூகவலுவ{ட்டல்)
2. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்
3. அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
4. தரவுத் திட்ட உதவியாளர்
5. சமுதாய அபிவிருத்தி உதவியாளர்
6 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
7. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (தொழில்நுட்பமல்லாத)
8. சமூக அபிவிருத்தி உதவியாளர்
9. அலுவலக பணி உதவியாளர்
10. சுவடிகள் பொறுப்பாளர்
02. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு
இலங்கை நீதிச்சேவையின் II ஆம் வகுப்பின் I ஆம் தரத்திற்குரிய (நீதிவான்) பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
03. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு

Government gazette
Government gazette

நிருவாக மேன்முறையீடுகள் நியாய சபைக்கான தலைவர் பதவி

அரசாங்க சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கைப் பொறியியல் சேவை, இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, இலங்கைக் கட்டடக் கலைஞர் சேவை, இலங்கைக் கணக்காளர் சேவை மற்றும் இலங்கைத் திட்டமிடல் சேவையிலுள்ளஅலுவலர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை -2018 (II) மற்றும் இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கை கணக்காளர் சேவை மற்றும் இலங்கைத் திட்டமிடல் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2019 (I)
05. கால்நடை உற்பத்திää சுகாதாரத் திணைக்களம்

இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதார சேவையில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2017 (2020)

இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதார சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2017 (2020)

அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்
அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தின் இலங்கைத்தொழில்நுட்ப சேவையின் இரசாயன ஆய்வுகூட உதவியாளர்கள் பதவிக்காக பயிலுநர் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்தப் போட்டிப் பரீட்சை – 2020

சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிறைவேற்றுச் சேவை வகுதியின் சட்ட அலுவலர் II ஆம் தரத்தைச் சேர்ந்த அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை –2020
திருத்தம் – இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
முகாமைத்துவ உதவியாளர் தொழில்நுட்பப் பிரிவு 3 ஆம் சேவை வகுதியின் தரம் III இன் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முகப் பரீட்சை -2019 (2020)

 

MORE VACANCY  Government Gazette 2021/06/04

நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை
1. உதவிப் பணிப்பாளர் (சமூகவலுவ{ட்டல்)
2. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்
3. அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
4. தரவுத் திட்ட உதவியாளர்
5. சமுதாய அபிவிருத்தி உதவியாளர்
6 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
7. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (தொழில்நுட்பமல்லாத)
8. சமூக அபிவிருத்தி உதவியாளர்
9. அலுவலக பணி உதவியாளர்
10. சுவடிகள் பொறுப்பாளர்
02. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு
இலங்கை நீதிச்சேவையின் II ஆம் வகுப்பின் I ஆம் தரத்திற்குரிய (நீதிவான்) பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
03. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு

DOWNLOAD gazette –TAMIL